close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO

 • NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO W ESTONII 

   

  Uniwersytet Tartu

  Lektor: mgr Joanna Dobosz 

   

  Departament Studiów Słowiańskich

  College Języków Obcych i Kultur

  Lossi 3, 51003 Tartu

  https://www.maailmakeeled.ut.ee/et

   

   

   Kursy języka polskiego dla Polonii – prowadzący mgr Joanna Dobosz

   

  Punkt nauczania  przy Związku Polaków w Estonii „Polonia” w Tallinie, ul. Kuninge 4, 10140 Tallin .

  (praktycznie, zajęcia odbywają się w  salce  kościoła katolickiego: Katedra św Apostołów Piotra i Pawła, Vene 18, 10123).

   

  Prowadzone są również zajęcia z zakresu nauki wzbogacania języka polskiego dla dzieci i młodzieży polonijnej w Tartu.

   

   

  Historia języka polskiego

   

  Stanowiący nie lada trudność dla cudzoziemców język polski jest jednym z zachodniosłowiańskich języków indoeuropejskich. Język polski zaczął się kształtować w X w. Decydującym czynnikiem było powstanie i rozwój państwa polskiego. Język polski jest fleksyjny, ma siedem przypadków, dwie liczby, trzy rodzaje w liczbie pojedynczej i dwa w mnogiej. Do czasowników stosuje się kategorie osoby, czasu, trybu, strony i aspektu. Zachowały się w nim samogłoski nosowe, co jest wyjątkiem wśród języków słowiańskich. Odróżnia go od nich także akcent, który pada na przedostatnią sylabę - w innych językach słowiańskich akcent jest ruchomy. Cudzoziemcom, a także wielu Polakom z dziada pradziada, trudność sprawia opanowanie pisowni wyrazów z ż i rz, u i ó, h i ch, ponieważ w mowie brzmią identycznie lub prawie identycznie. Gramatyka i interpunkcja polska mają ogromną liczbę reguł i dwa razy tyle wyjątków od nich - pewnie dlatego mówi się, że język polski jest jednym z najtrudniejszych języków świata. Ocenia się, że język polski jest językiem ojczystym dla ok. 44 milionów ludzi na świecie, mieszkańców Polski oraz Polaków zamieszkałych za granicą (Polonia).

   

  Certyfikaty języka polskiego jako obcego

   

  1. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o zmianie Ustawy o języku polskim (Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 661), wprowadza możliwość uzyskiwania przez cudzoziemców lub obywateli polskich na stałe zamieszkałych za granicą urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego po zdaniu egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną.

  2. Na podstawie tej ustawy w dniu 1 sierpnia 2003 roku wręczono akty powołania przewodniczącemu i członkom Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Zadaniem Komisji, powołanej w porozumieniu z Ministrem Kultury, jest sprawowanie nadzoru nad egzaminami przeprowadzanymi przez państwowe komisje egzaminacyjne, powoływanie ich składów, organizacja i prowadzenie szkoleń dla egzaminatorów.

  3. Szczegółowe zadania i regulamin działania Komisji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 X 2003 (Dziennik Ustaw nr 191, poz. 1870).

  4. Dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego jako obcego będzie wydawany przez Komisję certyfikat. Egzaminy będą przeprowadzane na trzech poziomach zaawansowania: podstawowym, średnim ogólnym i zaawansowanym. Wzór certyfikatu, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 X 2003 (Dziennik Ustaw nr 191, poz. 1871).

  5. Jednostką organizacyjną, odpowiedzialną za obsługę administracyjną i finansową Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz komisji przeprowadzających egzaminy, jest Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wszelkich informacji na temat egzaminów z języka polskiego jako obcego udziela utworzony w tym Biurze Sekretariat Komisji.

  6. Uruchomienie systemu urzędowego poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego pozwala na dostosowanie się do systemu potwierdzania znajomości języków obcych w krajach Unii Europejskiej i jest odpowiedzią na istniejące w kraju i za granicą zapotrzebowanie instytucji i osób indywidualnych.

  7. Standardy wymagań egzaminacyjnych oraz zasady przeprowadzania egzaminów zostały oparte na najnowszych zaleceniach Rady Europy zmierzających do standaryzacji testowania znajomości języków obcych w Europie.

  8. Pierwsze państwowe egzaminy z języka polskiego jako obcego odbyły się w 2004 roku. Opracowane zostały standardy wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych poziomów, a także informacje ogólne dla zdających. Powstały dwie serie prototypowych testów certyfikatowych, z których jedna została wypróbowana we wszystkich ośrodkach nauczania języka polskiego i kultury polskiej dla cudzoziemców, reprezentowanych w Komisji. Uruchomiony został system zbierania i weryfikacji zadań testowych i szkolone są zespoły egzaminacyjne.

  9. Bieżące informacje na temat pracy Komisji i przygotowań do przeprowadzania egzaminów zawierają Aktualności.

  10. Omówienia materiałów roboczych i publikacji Komisji zamieszczane są w Archiwum.

   

   

  Standardy wymagań dla poszczególnych certyfikatowych poziomów zaawansowania znajomości języka polskiego jak obcego - Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2003 r. (poz. 1871)

   

   

  Dodatkowe informacje:

   

  Państwowa Komisja Poświadczania Znajomość Języka Polskiego jako Obcego


  00-375 Warszawa ul.Smolna13,

  tel.: +48 22 827 94 10;

   Fax: +48 22 826 28 23;


  E-mail: certyfikacja@buwiwm.edu.pl

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: