close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POBYT W ESTONII

 • Pozwolenie na pobyt

   

  Pobyt w Estonii do 90 dni nie wymaga od obywatela RP obowiązku wizowego, posiadania karty czasowego pobytu ani żadnej dodatkowej rejestracji.

   

  W przypadku wyjazdu na okres dłuższy niż 3 miesiące należy zalegalizować swój status poprzez wystąpienie z wnioskiem o prawo na pobyt.

   

  W celu uzyskania prawa czasowego pobytu w pierwszej kolejności należy zgłosić się do jednego z lokalnych (dzielnicowych) Biur Rejestracji Ludności Urzędu Miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w celu dokonania wpisu swojej osoby do rejestru mieszkańców.(Adres właściwego Biura można znaleźć na stronie internetowej MSW: http://www.siseministeerium.ee/kov/). Wniosek o wpis do rejestru składa się w Biurze osobiście. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

   

  1. Dokument tożsamości ze zdjęciem (paszport lub dowód osobisty)
  2. Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania (umowa najmu lub kupna-sprzedaży lokalu).

   

  Pracownik Biura na podstawie przedłożonych dokumentów dokonuje wpisu do systemu komputerowego.

   

   

  Prawo do czasowego pobytu

   

  Po dokonaniu rejestracji należy zgłosić się do jednego z Biur ds. Obywatelstwa i Migracji Prefektury Policji (Kodakondsus ja Migratsiooniosakond) w celu osobistego złożenia wniosku o potwierdzenie prawa do czasowego pobytu oraz wydanie karty identyfikacyjnej – ID – karty potwierdzającej okres, na jaki wydano pozwolenie na pobyt. Adres właściwego Wydziału można znaleźć na stronie internetowej: http://politsei.ee/. Wniosek o prawo do pobytu czasowego rozpatrywany jest w okresie do 30 dni. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

   

  1. Formularz
  2. Dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty) – do okazania
  3. Kolorowe zdjęcie o wymiarach 40 x 50 mm
  4. Opłata skarbowa – 24,28 euro
  5. Rachunek potwierdzający wpłatę (opłata dokonana w kasie biura)

   

  Potwierdzenie prawa do czasowego pobytu wydawane jest w następujących przypadkach:

  - zatrudnienia,

  - prowadzenia działalności gospodarczej,

  - nauki,

  - posiadania stałego źródła dochodów,

  - zamieszkania z osobą bliską, przebywającą w Estonii na podstawie długoterminowego pozwolenia na pobyt.

   

   

  Analogiczne prawo mają również członkowie rodziny osoby występującej o pozwolenie na pobyt czasowy (nie dotyczy to członków rodzin pochodzących spoza państw UE, których pobyt w Estonii możliwy jest na podstawie wizy lub odrębnej zgody wydanej przez Biuro ds. Obywatelstwa i Migracji).

   

  Kartę czasowego pobytu wydaje się na okres do pięciu lat.

   

  Od 1 maja 2004 roku kwestie związane z prawem pobytu/pracy są regulowane postanowieniami Ustawy o Obywatelu Unii Europejskiej z dnia 20 listopada 2002 roku.

   

   

  Prawo do stałego pobytu

   

  Na podstawie prawa do czasowego pobytu, obywatel UE może uzyskać prawo do stałego pobytu, jeśli przez 5 lat nieprzerwanie mieszkał na terytorium Estonii, przynajmniej 183 dni w ciągu roku.

   

  Prawo do stałego pobytu ma również nowonarodzone dziecko obywatela UE posiadającego takie prawo.

   

  Dla dokonania rejestracji potwierdzającej prawo stałego pobytu obywatel UE powinien zgłosić się do jednego z Biur ds. Obywatelstwa i Migracji w celu osobistego złożenia wniosku o zgodę na pobyt czasowy i dostarczyć następujące dokumenty:

   

  1. Formularz
  2. Dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty)
  3. Kolorowe zdjęcia o wymiarach 40 x 50 mm
  4. Opłata skarbowa – 24,28 euro
  5. Rachunek potwierdzający wpłatę

   

  WYJĄTKI:

   

  Obywatel UE może uzyskać zgodą na pobyt stały przed upływem pięciu lat jeżeli:

   

  1. Przynajmniej w okresie kolejnych 3 lat zamieszkuje lub zamieszkiwał na terytorium Estonii na podstawie prawa do czasowego pobytu oraz co najmniej przez ostatnie 12 miesięcy prowadził działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i osiągnął wiek emerytalny (dodatkowo do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o ostatnim miejscu zatrudnienia, które trwało nie krócej niż 12 miesięcy);
  2. Przynajmniej w okresie kolejnych 2 lat zamieszkuje na terytorium Estonii na podstawie prawa do czasowego pobytu i przerwał pracę lub działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w związku z niezdolnością do pracy (należy okazać zaświadczenie potwierdzające niezdolność do pracy);
  3. Przerwał pracę w wyniku trwałej niezdolności do pracy wywołanej traumą zawodową lub chorobą zawodową (należy okazać zaświadczenie potwierdzające niezdolność do pracy);
  4. Przynajmniej w okresie kolejnych 3 lat zamieszkuje lub zamieszkiwał na terytorium Estonii na podstawie prawa do czasowego pobytu i przepracował lub prowadził działalność gospodarczą w Estonii, lecz podjął pracę na terytorium innego państwa i nie rzadziej niż raz w tygodniu wraca do Estonii (dodatkowo okazać trzeba zaświadczenie o zatrudnieniu w Estonii nie mniej niż 3 lata z rzędu i oświadczenie o tym, że przynajmniej raz w tygodniu wnioskujący wraca do Estonii). Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania ID-karty, rejestracji lub odmowy rejestracji prawa do stałego pobytu Estońskie Biuro ds. Obywatelstwa i Migracji rozpatruje w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku.

    

    

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: