close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KOMUNIKATY

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zbiorach konsularnych

   

  Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

   

  1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23.

  2. Konsul RP wykonuje obowiązki administratora w stosunku do danych zawartych w prowadzonych przez niego zbiorach konsularnych.

  3. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
  i placówkach zagranicznych.

  Dane kontaktowe IOD:

  adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  adres  e-mail: iod@msz.gov.pl

  4. Dane zawarte w zbiorach konsularnych przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 lit. c., d. i e. RODO w celu realizacji przez konsula RP zadań określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545, z późn. zm.) oraz przepisach szczególnych.  

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

  6. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby uprawnione przez Administratora.

  7. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej przewidzianej przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO.

  8. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 i art. 21 RODO, w  szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.

  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa

   

   

  Prawo osób do informacji

   

  Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

   

  Prawo do informacji

   

  Zgodnie z art. 15 RODO, każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania od administratora wyczerpujących informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych.

   

  Szczegółowa informacja dotycząca realizacji prawa do informacji dostępna jest na stronie COT KSI KGP, pod adresem:

   

  http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/centralny-organ-techni/3943,Centralny-Organ-Techniczny-Krajowego-Systemu-Informatycznego-Komendant-Glowny-Po.html

   

  Informacje są również dostępne w angielskiej wersji językowej : http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac/76188,The-right-of-data-subjects-to-information.html ”.

  ____________________________________

   

   

  Uprzejmie informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych, Referat Konsularny Ambasady RP w Tallinnie z dniem 1 marca 2018 (do odwołania) wykonuje jedynie tłumaczenia urzędowe dokumentów obywateli RP: aktów stanu cywilnego i dokumentów o treściach powtarzalnych, a także poświadcza tłumaczenia.

   

  Informacje szczegółowe znajdują się na stronie: tallinn.msz.gov.pl  (zakładka: Informacje Konsularne - Sprawy Prawne - Tłumaczenia i poświadczenia tłumaczeń). 

   

  W innych przypadkach prosimy o kontakt z tłumaczem przysięgłym działających w Republice Estońskiej:

   

  Pani OKSANA KUSTOVA
  Plest OÜ
  Mobile phone: +372 5307 2887
  E-mail: info@plest.ee
  www.plest.ee

   

   

   

  Referat Konsularny Ambasady RP w Tallinnie uprzejmie informuje, iż w związku z  wejściem w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 107) oznaczone na dzień 12 lutego 2018 r., a także jednoczesnym wejściem w tym samym dniu w życie nowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji w sprawie wiz dla cudzoziemców, zastępującego rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. poz. 592 oraz z 2017 r. poz. 2013), od dnia 12 lutego 2018 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie wizy krajowej PL (w załączeniu do pobrania).

   

  WZÓR WNIOSKU O WYDANIE WIZY KRAJOWEJ PL

   

   

   

  OPŁATY DROGOWE (dla pojazdów o masie powyżej 3,5 tony)

   

  Od 1 stycznia 2018 r. w Estonii wprowadzone zostaną opłaty drogowe dla pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. Wysokość opłaty będzie uzależniona od masy całkowitej, liczby osi pojazdu i przyczepy, standardów emisyjnych oraz czasu przebywania na terenie kraju.

   

  Za uiszczenie opłaty odpowiedzialny jest właściciel pojazdu. Jeśli pojazdem porusza się inny użytkownik zarejestrowany w rejestrze drogowym Estonii, wtedy obowiązek ten należy do niego. Za brak opłaty przewidziane są grzywny (nakładane zarówno na właściciela, jak i kierowcę). Urzędnicy będą mieli ponadto prawo do zatrzymania pojazdu aż do momentu opłacenia przejazdu.

   

  Opłaty dokonuje się elektronicznie, zaświadczenie papierowe nie jest wymagane. Opłata obowiązuje przez dany okres czasu – przebyte kilometry nie mają znaczenia.

   

  Rejestracji i opłat będzie można dokonywać:

   

   

  Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.teetasu.ee (wersja w języku angielskim i rosyjskim)

   

   

   

  ZMIANA PRZEPISÓW KODEKSU GRANICZNEGO SCHENGEN

   

  Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych. Od 7 kwietnia wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę będą podlegać szczegółowej odprawie granicznej.

   

  Zmiana regulacji Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na wszystkie Państwa Członkowskie UE obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza. Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen jest odpowiedzią na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.

  Dotychczas osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa UE, czyli m.in. obywatele polscy, podlegały tzw. odprawie minimalnej. Od piątku 7 kwietnia każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną we wszystkich przejściach granicznych, zarówno drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana szczegółowej odprawie. Zaostrzenie przepisów oznacza, że oprócz weryfikacji tożsamości i obywatelstwa osoby przekraczającej granicę strefy Schengen oraz weryfikacji autentyczności i ważności dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, każdy podróżny będzie sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych, w celu potwierdzenia, że nie jest uznany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich UE.

  Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej w punktach przekroczenia granicy Polski  (w przypadku granic z państwami spoza strefy Schengen) i może ją wydłużyć. Aby zminimalizować negatywne skutki wprowadzanych zmian sytuacja będzie na bieżąco monitorowana przez polską Straż Graniczną i odpowiednie kroki będą podejmowane stosownie do poziomu natężenia ruchu granicznego i występującego wydłużenia czasu oczekiwania podróżnych na odprawę.

   

   

  Komunikat dotyczący obywateli RP, posiadających równocześnie obywatelstwo innego państwa

   

  W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie wątpliwościami, co do zasad dokonywania odprawy granicznej przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez obywateli RP z podwójnym obywatelstwem, uprzejmie informujemy, że wymóg okazania funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas kontroli granicznej polskiego dokumentu paszportowego lub odpowiednio dowodu osobistego dotyczy wszystkich obywateli polskich.

   

  Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej:

   

  http://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/3248,Komunikat-dotyczacy-obywateli-RP-posiadajacych-rownoczesnie-obywatelstwo-innego-.html

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: