close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZY

 • Informacja ogólna

   

  ZŁOŻENIE WNIOSKU WIZOWEGO W KAŻDYM POLSKIM URZĘDZIE KONSULARNYM MUSI BYĆ POPRZEDZONE ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WNIOSKU WIZOWEGO, ZARÓWNO O WIZĘ SCHENGEN JAK I KRAJOWĄ.

  DOSTĘP DO REJESTRACJI INTERNETOWEJ ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:
  http://www.e-konsulat.gov.pl/

   ZNAJDUJĄ SIĘ TAM RÓWNIEŻ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDUR WIZOWYCH I WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ"

   

  O wizę cudzoziemiec występuje w polskiej placówce konsularnej za granicą. Jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych, wskazania deklarowanego terminu pobytu na terytorium Rzeczpospolitej i podania m.in. celu wizyty. Konsul potwierdzi przyjęcie wniosku wizowego stosowną pieczęcią w paszporcie. Zależnie od rodzaju wizy i okresu ważności stosuje się zróżnicowane opłaty. W przypadku odmowy przez Konsula wydania wizy, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

   

  RODZAJE WIZ I PROCEDURA

   

  W paszporcie wnioskodawcy, o ile organ konsularny nie odmówi zgody na wjazd i pobyt, może znaleźć się wiza:

   

  1. lotniskowa; 

   

  2. tranzytowa; 

   

  3. wjazdowa w celu repatriacji; 

   

  4. pobytowa w celu: turystycznym, odwiedzin, udziału w imprezach sportowych, prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenia działalności kulturalnej, udziału w konferencjach międzynarodowych, wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego oraz organizacji międzynarodowej, udziału w postępowaniu o udzielenie azylu, wykonywania pracy, naukowym, szkoleniowym, dydaktycznym, korzystania z ochrony czasowej, przyjazdu z przyczyn, o których mowa w art. 33 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach, pobytu małoletniego, o którym mowa w art. 34 Ustawy o cudzoziemcach, o którym mowa w art. 44 ust. 3, art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 Ustawy o cudzoziemcach przesiedlenia się jako członek najbliższej rodziny repatrianta, realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim, udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej albo programie pomocy humanitarnej lub programie wakacyjnej pracy studentów, dyplomatyczna; służbowa; kurierska, dyplomatyczna tranzytowa. 

   

  Wiza Schengen C

   

  Jeżeli cudzoziemiec zamierza przebywać na terytorium Polski lub innych państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wjazdów) do 90 dni w okresie półrocznym liczonym od daty pierwszego wjazdu lub poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem), musi aplikować o wizę Schengen C. Wiza ta upoważnia do pobytu na terytorium wszystkich państw Schengen. Wiza Schengen o ograniczonej ważności terytorialnej (C ważna tylko na Polskę lub z wyłączeniem określonego państwa/państw Schengen) upoważnia do pobytu jedynie na terytorium państwa/państw, na które jest ważna.

   

  Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wizę Schengen C:

   

  1. Dokument podróży: - ważny minimum trzy miesiące po planowanym wyjeździe z Polski/strefy Schengen; - posiadający minimum 2 wolne strony; - wydany w okresie ostatnich 10 lat.

  2. Wypełniony i podpisany wniosek wizowy.

  3. Biometryczne zdjęcie.

  4. Opłata wizowa.

  5. Ubezpieczenie medyczne na wysokość minimum 30 tys. Euro i ważne na całym terytorium Schengen.

  6. Dokumenty uzupełniające, potwierdzające: - cel wjazdu; - posiadanie zakwaterowania; - posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Schengen lub Polski; - gotowość do opuszczenia terytorium Schengen po upłynięciu terminu ważności wizy. Rodzaj oraz ilość dokumentów uzupełniających może różnić się w zależności od urzędu konsularnego; w związku z tym zalecamy bezpośredni kontakt z właściwym urzędem konsularnym w celu uzyskania pełnej informacji co do dokumentów uzupełniających niezbędnych do złożenia wniosku wizowego.

   

  Wiza krajowa D

   

  Jeżeli cudzoziemiec zamierza przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni (minimum 91) w okresie półrocznym liczonym od daty pierwszego wjazdu, musi aplikować o wizę krajową D.

   

  Wiza krajowa (D) upoważnia do przebywania: na terytorium Polski na czas pobytu oraz okres ważności, na jaki została wydana oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do trzech miesięcy w okresie półrocznym.

   

  Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wizę krajową D:

   

  1. Dokument podróży:

  2. Wypełniony i podpisany wniosek wizowy.

  3. Biometryczne zdjęcie.

  4. Opłata wizowa.

  5. Ubezpieczenie medyczne.

  6. Dokumenty uzupełniające, potwierdzające: cel wjazdu; posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Polski; konieczność przebywania na terytorium Polski powyżej 90 dni w okresie półrocznym. Rodzaj oraz ilość dokumentów uzupełniających może różnić się w zależności od urzędu konsularnego; w związku z tym zalecamy bezpośredni kontakt z właściwym urzędem konsularnym w celu uzyskania pełnej informacji co do dokumentów uzupełniających niezbędnych do złożenia wniosku wizowego. Konsulem właściwym jest zawsze konsul tego państwa Schengen, które stanowi państwo głównego celu pobytu. Jeżeli nie udajecie się Państwo w ogóle do Polski, to nie możecie złożyć wniosku o wizę Schengen w polskim urzędzie konsularnym. Jeżeli udajecie się Państwo do kilku państw Schengen, to polski konsul jest właściwy do rozpatrzenia wniosku jedynie, jeżeli pobyt w Polsce jest głównym celem wjazdu na terytorium Schengen lub Polska jest państwem w którym zamierzacie przebywać najdłużej. Dodatkowe informacje dotyczące pobytu cudzoziemców w Polsce, w tym długoterminowego można uzyskać na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców.

   

  Informacja dodatkowa dla osób ubiegających się o wizę studencką

   

  1.      Cudzoziemiec mający zamiar studiować w Polsce dołącza do wniosku wizowego:

  a)      zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub kontynuacji studiów (wzór w załączeniu),

  b)     dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmuje lub kontynuuje studia odpłatne (informacja o odpłatności figuruje na zaświadczeniu),

  c)      dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd oraz kosztów studiów,

  d)     posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub podróżnego ubezpieczenia medycznego.

   

  2.      Co do podpunktu „c” (powyżej): koszty utrzymania w Polsce składają się z 3 komponentów:

  a)      Pierwszy jako stała (i jednorazowa) kwota zapewniająca możliwość odbycia podroży powrotnej do państwa, z którego przybył i jest to odpowiednio: 200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską lub 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej niesąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską lub z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub z Konfederacji Szwajcarskiej lub 2500 złotych, jeżeli przybył z innego państwa.

  b)     Drugi – pokrywający koszty zamieszkania w czasie studiów (np. zaświadczenie z akademika, umowa wynajmu mieszkania itd.).

  c)      Trzeci –  kwota 701 zł (lub 528 w przypadku kiedy student nie będzie przebywał w Polsce sam lecz z rodziną) miesięcznie jako kwota zapewniająca, że student nie będzie miał prawa korzystać w Polsce za świadczeń z pomocy społecznej.

   

  Cudzoziemiec musi zatem przedstawić środki finansowe, na pokrycie wszystkich trzech komponentów, przez cały okres ważności wizy. Kwota ta nie będzie stała, ponieważ koszty zamieszkania, mogą być różne. (Podstawa prawna: art. 144 uoc. oraz akt wykonawczy wydany na podstawie art. 150 uoc.). Zilustrujmy to przykładem:

   

  Obywatel Ukrainy ma zamiar studiować w Polsce (wiza ważna na rok). Oprócz dokumentów wymienionych w podpunktach „a”, „b”, „d” przedstawia dokument potwierdzający, że będzie korzystał z akademika za który będzie musiał płacić 500 zł miesięcznie. W takim wypadku środki finansowe, jakie będzie musiał posiadać to: 200 zł (pierwszy komponent) + 6000 zł (roczne koszty akademika, zakładając, że dostaje wizę na rok) + 8412 zł (trzeci komponent czyli kwota 701 zł pomnożona przez 12 miesięcy). Razem 14 612 zł. I w takiej wysokości musi posiadać środki finansowe.

   

  3.      Dokumentami mogącymi potwierdzić w powyższym przykładzie, że obywatel Ukrainy posiada ww. 14 612 zł są: czek podróżny; zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową; zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego; zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków – (podstawa prawna: akt wykonawczy wydany na podstawie art. 150 uoc.).

   

  4.      Dopuszczalne jest aby dokumenty wymienione w punkcie 3 (za wyjątkiem stypendium i czeku podróżnego) były wystawione na inną osobę niż wnioskodawca (nie musi być to rodzina). W takim przypadku konieczne będzie dołączenie notarialnie poświadczonego „listu sponsorskiego” Przykładowo: rodzice lub fundacja zapewniają w liście sponsorskim, że pokryją koszty utrzymania studenta i dołączając jednocześnie dokument potwierdzający, że posiadają odpowiednie środku finansowe. 

   

  5.      Posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania może być udokumentowane także zaświadczeniem o zatrudnieniu i wysokości zarobków (par. 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Zaświadczenie takie może dotyczyć osoby, która zobowiązała się do pokrywania kosztów utrzymania studenta podczas pobytu w Polsce (np. rodzica lub rodziców). W takim przypadku wraz z zaświadczeniem konieczne jest przedstawienie tzw. listu sponsorskiego.

   

  W przypadku, kiedy dokumentem potwierdzającym posiadanie przez studenta odpowiednich środków finansowych jest zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków (studenta lub sponsora), wystarczające jest okazanie zaświadczenia o wysokości miesięcznych zarobków, jeśli wysokość comiesięcznych zarobków wystarczy na pokrycie rocznych kosztów studiów.

   

   

  Tranzytowa wiza lotniskowa

   

  Jeżeli cudzoziemiec zamierza udać się samolotem z państwa trzeciego do państwa trzeciego i połączenie lotnicze przewiduje lądowanie na lotnisku położonym w strefie Schengen (na terytorium RP), a także  nie zamierza opuszczać międzynarodowej strefy tranzytowej lotniska oraz posiada obywatelstwo: Afganistanu, Bangladeszu, Demokratycznej Republiki Konga, Erytrei, Etiopii, Ghany, Iranu, Iraku, Nigeria, Paksitanu, Sudanu i Sri Lanki musi aplikować o tranzytową wizę lotniskową A.

   

  W przypadku planowanego tranzytu przez lotnisko położone na terytorium innego państwa Schengen niż Polska sugerujemy zwrócenie się z zapytaniem o obowiązek posiadania wizy lotniskowej bezpośrednio do urzędu konsularnego danego państwa. Tranzytowa wiza lotniskowa A upoważnia jedynie do wjazdu i pobytu w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska (nie upoważnia do wjazdu na terytorium Schengen czy opuszczenia strefy tranzytowej lotniska). Cudzoziemcy mogą przebywać na terytorium Polski (wizy krajowe D) lub Schengen (wizy jednolite C) przez okres przewidziany w wizie i w okresie ważności wizy. Wyjazd z Polski/strefy Schengen musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu ważności wizy (niezależnie od tego, ile dni cudzoziemiec wykorzystał z „czasu pobytu").

   

  UPROSZCZONA PROCEDURA WIZOWA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

   

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.  Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.  Członkami rodziny obywatela UE są: współmałżonek, dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka, rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka.

   

  W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

   

  1. wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

  2.ważny paszport,

  3.dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,

  4.dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

   

  Odmowa wydania wizy

   

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

   

  1.wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub

  2.pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

  Prawo osób do informacji

  Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

   

  Prawo do informacji

   

  Zgodnie z art. 15 RODO, każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania od administratora wyczerpujących informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych.

   

  Szczegółowa informacja dotycząca realizacji prawa do informacji dostępna jest na stronie COT KSI KGP, pod adresem:

   

  http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/centralny-organ-techni/3943,Centralny-Organ-Techniczny-Krajowego-Systemu-Informatycznego-Komendant-Glowny-Po.html

   

  Informacje są również dostępne w angielskiej wersji językowej : http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac/76188,The-right-of-data-subjects-to-information.html ”.

   

   

   

  Podstawy prawne:

   

  1.Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525). Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

  2. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30  grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.). 

  3.Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

   

   

  PRAWO OSÓB DO INFORMACJI PRZETWARZANYCH W SIS I VIS

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: