close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA

 • INFORMACJA W SPRAWIE KARTY POLAKA

   

  Uprzejmie informujemy, że na podstawie ustawy z dn. 7.09.2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2007 r., nr 180, poz. 1280, z późn. zm.) zainteresowani i uprawnieni obywatele Republiki Estońskiej, mogą uzyskać Kartę Polaka.

   

  Konsul
  przyjmuje w Referacie Konsularnym Ambasady RP w Tallinnie

  ul. Suur Karja 1


  po wcześniejszym umówieniu się na wizytę

  od poniedziałku do piątku w godz. 10-14

   

  zapisy elektroniczne www.e-konsulat.gov.pl

  e-mail:Tallinn.amb.rk@msz.gov.pl

  tel. (+372) 62 78 211

    

  Komu może zostać przyznana Karta Polaka?

   

  Karta Polaka może zostać przyznana osobie, która spełnia łącznie następujące trzy warunki:

   

  1. Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.

   

  2. W obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.

   

  3. Wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie (oryginały dokumentów + kserokopia).

   

  Jeśli wnioskodawca nie może przedstawić oryginalnych dokumentów, potwierdzających polską narodowość, powinien przedstawić zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej w Republice Estońskiej, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.

  Karta Polaka może być przyznana także osobie, będącej obywatelem jednego z państw dawnego ZSRR, której pochodzenie zostanie prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy dnia 9.11.2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r., nr 53, poz. 532, z późniejszymi zmianami).

  Małoletni do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców, którzy już posiadają Karty Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi może przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie małoletniemu Karty Polaka (zgoda nie jest wymagana, jeśli drugi z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej). Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.

  Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym

  przynależność jej posiadacza do Narodu Polskiego

   

  Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat związanych

  z procedurą ubiegania się o Kartę Polaka

   

  UWAGA!

  Posiadacz Karty Polaka nie uzyskuje obywatelstwa polskiego,
  nie ma prawa do osiedlenia się (stałego pobytu) w Polsce
  Karta Polaka nie zastępuje wizy i nie uprawnia do przekraczania granicy

     

  Jakie należy podjąć kroki, aby uzyskać Kartę Polaka?

   

  Złożenie wniosku o przyznanie Karty Polaka

   

  Wniosek dostępny jest w każdym polskim konsulacie, w organizacji polonijnej oraz na stronie internetowej Ambasady RP w Tallinnie:

   

  WNIOSEK o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka

   

  W zaznaczonym miejscu we wniosku należy wkleić jedno aktualne zdjęcie wnioskodawcy, wykonane wg wymagań określonych w tym wniosku.

  Wypełniony wniosek należy podpisać w wyznaczonym miejscu; podpis musi się zmieścić się w narysowanej we wniosku ramce.

   

  Skompletowanie dokumentów

  Prosimy zebrać dokumenty, świadczące o Państwa polskiej narodowości; prosimy wybrać tylko te dokumenty, które w sposób najbardziej jednoznaczny to potwierdzają. W przypadku gdy jeden z rodziców wnioskodawcy (ew. oboje) lub wnioskodawca ma polską narodowość, wystarczy metryka urodzenia wnioskodawcy z wpisem o polskiej narodowości jego lub jednego (ew. obojga) z rodziców (w przypadku zmiany nazwiska, np. u mężatek, konieczny jest również oryginał aktu małżeństwa); dokumentem wystarczającym jest również paszport litewski (starego typu, również nieważny) z wpisem o polskiej narodowości posiadacza.

  Na rozmowę z konsulem należy również przynieść ważny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

  Prosimy o skopiowanie oryginalnych dokumentów (dokumentów poświadczających polską narodowość oraz dokumentu tożsamości) – kopie wraz z oryginałami należy przedstawić konsulowi (kopie pozostają w konsulacie, a oryginały zostaną zwrócone właścicielowi).

   

  Na rozmowę z konsulem w wyznaczonym dniu i godzinie prosimy zabrać ze sobą:

  - wypełniony wniosek ze zdjęciem;

  - oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających polską narodowość;

  - oryginały i kserokopie paszportu lub dowodu osobistego.

  Uwaga!
  Wniosek musi być przygotowany bardzo starannie, bez żadnych poprawek i skreśleń.

  UWAGA!
  Konsul będzie rozmawiał wyłącznie po polsku.

  Osoba, ubiegająca się o Kartę Polaka, powinna podpisać w obecności konsula deklarację o przynależności do Narodu Polskiego.

   

  Jakie mogą być powody odmowy przyznania Karty Polaka?

   

  Wnioskodawca nie spełnia głównych warunków przyznania Karty Polaka (przynależność do Narodu Polskiego, podstawowa znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów).

  Wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje.

  Wnioskodawca w rozmowie z konsulem zeznał nieprawdę albo zataił prawdę, lub też posłużył się sfałszowanymi dokumentami.

  Wnioskodawca repatriował się z Polski na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z radzieckimi republikami Białorusi, Ukrainy, Litwy lub z b. ZSRR do jednego z tych państw.

  Wnioskodawca posiada obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce (tj. kartę stałego pobytu).

  Przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej.

  Wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów RP.

  Od decyzji odmownej konsula przysługuje odwołanie, które wnosi się - za pośrednictwem konsula w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji - do Rady ds. Polaków na Wschodzie.

   

   

   

  Referat Konsularny Ambasady RP w Tallinie przypomina, że na podstawie ustawy o Karcie Polaka - Dz. U. z 2007 roku, Nr 180, poz. 1280, Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełni łącznie następujące warunki:

  1. Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów. Jest to jedno z podstawowych kryteriów przyznania Karty Polaka. Oceny znajomości języka polskiego oraz znajomości i kultywowania polskich tradycji dokonuje konsul w trakcie rozmowy z wnioskodawcą.

  2. W obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika organizacji, o której mowa w art. 15, ust. 1, złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.

  3. Wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie (przedstawi oryginały dokumentów oraz ich kserokopie), albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej, działającej na terenie jednego z państw, o których mowa w ust. 2, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

  Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej  w dniu złożenia wniosku  o wydanie Karty Polaka obywatelstwo: Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Republiki Uzbekistanu albo posiadającej w jednym z tych państw status bezpaństwowca.

  Karta Polaka może być także przyznana osobie będącej obywatelem jednego z wyżej wymienionych państw, której polskie pochodzenie zostało prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 249, poz. 1828 oraz z 2007 r. Nr 120, poz.818).

  Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie nie posiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego, natomiast nie jest dokumentem stwierdzającym tożsamość!

  Kartę Polaka przyznaje konsul polski, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o Kartę Polaka. Czynności wykonywane przez konsula w związku ze złożeniem przez wnioskodawcę wniosku i wydanie decyzji o przyznaniu Karty Polaka są wolne od opłat konsularnych.

  Małoletniemu przyznaje się Kartę Polaka na wniosek rodziców, gdy oboje rodzice mają Kartę Polaka lub ma ją jedno z rodziców i drugie w obecności polskiego konsula wyraża zgodę na wydanie dziecku Karty Polaka, chyba że drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska.

  Karta Polaka jest ważna przez 10 lat od daty jej przyznania. Najpóźniej trzy miesiące przed terminem upływu ważności Karty Polaka trzeba wystąpić o jej przedłużenie o kolejne 10 lat. Karta Polaka traci także ważność w przypadku, gdy jej posiadacz uzyska obywatelstwo polskie lub osiedli się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  Karta Polaka jest ważna na czas nieograniczony jeśli została przyznana osobie, która ukończyła 65 lat.

  W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Polaka, konsul na wniosek posiadacza Karty wydaje jej duplikat.

  Karta Polaka to nie obywatelstwo!

  Uwaga! Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej bez wizy.

   

  W oparciu o art. 5 oraz 6 Ustawy, posiadacz Karty Polaka ma prawo do:

  • Zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.
  • Podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
  • Podejmowania i odbywania studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia,
    a także uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.
  • Korzystania z bezpłatnego systemu oświaty.
  • Korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
  • Korzystania z 37% ulgi przy przejazdach środkami transportu publicznego kolejowego w pociągach osobowych, pośpiesznych i ekspresowych;
  • Bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych.
  • Korzystania z pierwszeństwa przy ubieganiu się o pomoc finansową ze środków budżetu państwa przeznaczonych na wspieranie Polaków za granicą.
  • Ubiegania się o zwolnienie z opłaty za wydanie wizy pobytowej długoterminowej uprawniającej do wielokrotnego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub o refundację tej opłaty.

  Aby skorzystać z uprawnień, które gwarantuje Karta Polaka, należy ją okazać z ważnym dokumentem tożsamości.

   

  Wystąpienie o przyznanie Karty Polaka

  Wniosek o przyznanie Karty Polaka można otrzymać w Referacie Konsularnym. Wskazane we wniosku rubryki należy wypełnić czytelnie pismem drukowanym, w języku polskim. W zaznaczonym miejscu we wniosku należy wkleić jedno aktualne zdjęcie wnioskodawcy, wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w tym wniosku. Do wniosku należy dołączyć kopię ważnego dokumentu, potwierdzającego tożsamość oraz dokumenty i inne dowody potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy. Dokumentami lub dowodami takimi mogą być np: polskie dokumenty tożsamości, akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne, dokumenty potwierdzające związek z polskością, dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych, dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu, dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej zawierające wpis o polskim pochodzeniu tej osoby, zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat polskiej narodowości ich posiadacza, zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej, prawomocna decyzja o polskim pochodzeniu wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji. Wypełniony wniosek należy podpisać w wyznaczonym miejscu (podpis musi się zmieścić w narysowanej we wniosku ramce).

  Odmowa przyznania Karty Polaka

  Konsul wydaje decyzję o odmowie przyznania Karty Polaka w przypadku gdy:

  • Wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w art. 2, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 6.
  • W postępowaniu o przyznanie Karty Polaka wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty, zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje, jak również gdy zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo w celu użycia, jako autentycznego, podrobił lub przerobił dokument, albo takiego dokumentu jako autentycznego użył.
  • Wnioskodawca przesiedlił się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych, zawartych w latach 1944-1957 pomiędzy Rzeczpospolitą Polską lub Polską Rzeczpospolitą Ludową a Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republika Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną tych umów.
  • Wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie albo uzyskał zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

  Konsul, w drodze decyzji administracyjnej, z urzędu unieważnia Kartę Polaka w przypadku, gdy po otrzymaniu Karty Polaka jej posiadacz zachowuje się w sposób uwłaczający Rzeczypospolitej Polskiej lub Polakom, gdy zachodzi jedna z przesłanek - wskazanych powyżej - która mogłaby spowodować wydanie decyzji o odmowie przyznania Karty Polaka lub w przypadku zrzeczenia się przez posiadacza Karty Polaka.

  W przypadku wskazanym powyżej posiadacz Karty Polaka niezwłocznie zwraca unieważnioną Kartę Polaka konsulowi, który ją wydał.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: