close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SKARGI I WNIOSKI

 • Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Ambasadzie RP w Tallinnie odbywa się stosownie do zasad określonych w Zarządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych Nr 17 z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych wydanym na podstawie następujących przepisów:

   

  ›  art. 32 ust.1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r., poz 392),
  › w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

   

  Przedmiotem skarg wnoszonych do Ambasady RP w Tallinnie mogą być naruszenia interesów skarżących spowodowane zaniedbaniami lub nienależytym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji publicznej  przez Ambasadę RP w Tallinnie lub jej pracowników.

   

  Przedmiotem wniosków wnoszonych do Ambasady RP w Tallinnie mogą być sprawy ulepszania organizacji i usprawniania funkcjonowania Ambasady RP w Tallinnie, poprawienia skuteczności jej działania oraz zapobiegania nieprawidłowościom.

   

  Uprzejmie informujemy, iż Ambasada RP w Tallinnie nie rozpatruje skarg na organy estońskie.

  Przepisy i procedury przewidziane dla przyjmowania skarg i wniosków określone w kodeksie postępowania administracyjnego dotyczą wyłącznie polskich organów. Przepisy te nie mogą być stosowane w odniesieniu do kierowanych pod adresem Ministra Spraw Zagranicznych lub kierowników polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych skarg na organy państw obcych oraz próśb polskich obywateli pokrzywdzonych w wyniku działania bądź zaniechania działania ze strony urzędów lub organów innych państw o podjęcie interwencji wobec tych organów.

  Stosowanie wobec tej grupy spraw tych samych procedur, jakie stosowane są wobec skarg i wniosków nie jest możliwe z tego względu, iż polskie organy nie nadzorują funkcjonowania organów państwa przyjmującego i w związku z tym nie mogą zlecać urzędom lub organom państw obcych podejmowania określonych działań lub ponosić odpowiedzialność za działania lub zaniechania urzędów lub organów innych państw. Polskie urzędy konsularne nie mają ponadto wpływu na terminy załatwiania poszczególnych spraw przez organy państw obcych.

   


  Interesanci w sprawach skarg i wniosków dot. pracy urzędu i jego pracowników przyjmowani są w siedzibie Ambasady przez Ambasadora lub wyznaczonego pracownika w każdy czwartek w godz. 14:00-16:00 po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną (tel. 00372 62 78 201, 00372 62 78 208).

   

   

   

  SKARGI I WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

   

  1. Pisemnie:

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tallinnie
  Suur-Karja 1 / Vana Turg 2/4

  10140 Tallinn

  Estonia

   

  W przypadku Referatu Konsularnego z dopiskiem „Referat Konsularny“

   

  2. Faksem na numer 00372 64 45 221 lub 00372 62 78 213

   

  3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: eetalamb@msz.gov.pl; tallinn.amb.rk@msz.gov.pl
  Skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek.

   

  4. Ustnie do protokołu
  Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w czwartki w godz. 14:00-16:00, po uprzednim ustaleniu godziny spotkania drogą telefoniczną tel. 00372 64 45 221 lub 00372 62 78 208

   


  Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


   

  Skarga, oprócz danych osobowych i adresowych skarżącego, powinna zawierać rzeczowy i szczegółowy opis okoliczności sprawy lub zdarzenia, którego dotyczy - w tym:

  • informację nt. danych osobowych oraz stanowiska pracownika, który zdaniem skarżącego naruszył obowiązujące przepisy, procedury i zasady,
  • wyjaśnienie, jakie przepisy, procedury lub zasady zostały naruszone,
  • informację nt. czasu, kiedy opisywane zdarzenie miało miejsce,
  • załączniki, które ewentualnie potwierdzą sytuację opisaną w skardze (kopie e-maili bądź pism kierowanych do placówki, kopie otrzymanych odpowiedzi, kopie dokumentów, itp.),
  • w przypadku składania skargi w interesie innej osoby, warunkiem jej złożenia jest uzyskanie zgody tej osoby przed wniesieniem stosownego pisma; zgoda taka może być wyrażona w dowolnej formie, byle oświadczenie woli tej osoby było wyraźne i niebudzące wątpliwości (najlepiej, gdy jest to pisemne upoważnienie podpisane własnoręcznie przez tę osobę uprawniające skarżącego do występowania w jej imieniu)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: